مطلع الفجر10:23 - 1401/08/11

مدیران میانی کارشکن و پشت‌هم‌اندازآفت دولت انقلابی

می توان طبق فرامین رهبر معظم انقلاب، قوانین را طوری تنقیح یا اصلاح کرد که به طور مطلق، قانون اجرا شود و از امکان هرگونه اعمال سلیقه ممانعت شود .

به گزارش مطلع الفجر ،پس از گذشت بیشتر از یک سال از تشکیل دولت اصیل انقلابی و تغییر استانداران و معاونین متاسفانه تغییرات به عمل آمده در سطوح  برخی مدیریت میانی همان انتخاب های اشتباه است که افرادی با ظاهر انقلابی و مومن متصدی پست های مدیریت میانی شدند که پشت پرده آن کار دیگر می کنند.

  یکی از مشکلات بزرگ کشور حضور  برخی افراد نالایق و بی کفایت در پست های حساس است که با ظاهرفریبی توانستند خود را جزو نیروهای متعهد و انقلابی جا بزنند و ناگهان از کانادا و اسراییل سر درآورند؛ در حالی که آنها نهایت کعبه آمالشان زندگی در نیویورک و همراهی با اعضای خانواده یا فامیل نزدیک است که سال هاست در آمریکا یا اروپا پناهنده یا ساکن شده اند. بدتر از تصدی پست های حساس توسط ظاهرفریب ها در دولت انقلابی موانعی است که اینگونه افراد در راه خدمتگذاری شایسته نیروهای انقلابی واقعی ایجاد می کنند.

  افسوس و هزاران افسوس، چنانچه مسئولان ارشد یک نگاه مختصر یا پرس و جویی اندک بین پرسنل داشتند به راحتی می توانستند نیروهای انقلابی شایسته و متعهد را از لابلای کارشکنی ها و ظلم ها، کسانی را که سال ها به آنها ظلم روا داشته شده شناسنایی کنند. لیکن معلوم نیست معیارهای انتخاب مدیران شایسته چگونه است که افراد ظاهر فریب و بعضا دارای تفکر منحوس غربی به راحتی می توانند پست های حساس را اشغال کنند؛ که علاوه بر داشتن تفکر منحوس غربی، فاقد سواد و تخصص لازم هستند؛ که نه تنها درد و مشقت و فلاکتی که بر مردم میر ود  را درک نمی کنند بلکه عامدا مانع از فعالیت صادقانه کارشناسان متعهد و انقلابی نیز می گردند.
ایکاش به فرامین رهبر معظم انقلاب توجه شود یا روشی مطمئن و مشخص وجود داشته باشد تا مسئولان ارشد بتوانند مدیران با شایستگی و تعهد و تفکر انقلابی واقعی را شناسایی و در پست های حساس منصوب نمایند؛ زیرا تصدی اینگونه افراد ظاهرفریب در پست های حساس موجب رکود و گاهی تخریب شخصیت نظام اسلامی می باشند. فلذا امیدواریم یکبار برای همیشه راهکاری مطمئن و قاطع برای بکار گیری نیروهای انقلابی و دلسوز واقعی در برنامه ریزی نظام اسلامی طراحی و اجرا شود.

 از سوی دیگر می توان طبق فرامین رهبر معظم انقلاب، قوانین را طوری تنقیح یا اصلاح کرد که به طور مطلق، قانون اجرا شود و از امکان هرگونه اعمال سلیقه توسط مدیران جلوگیری گردد.
 با نگاهی گذرا به انتصابات اخیر و تغییر مدیران میانی می توان پیش بینی کرد که دولت انقلابی حداقل به نیمی از برنامه ریزی ها و سیاست های از پیش تعیین شده برسد./

  شایان ذکر است افراد فاقد شایستگی و تعهد از قبل طوری برنامه ریزی کردند تا نیروهای انقلابی و متعهد و شایسته را بدنام و گاهی دارای پرونده حراستی کنند تا نظام اسلامی هرگز نتواند از نیروهای انقلابی خودش بهره مند گردد.منبع