کد خبر: 112157|13:45 - 1400/07/29
نسخه چاپی

”گلونی کردی”

”گلونی کردی”
گُلوَنی، سربندی باستانی است که زنان کردنشین زاگرس به‌شکل خاصی به‌سر می‌کنند و بخشی از پوشش زیبای زنان و مردان است.

به گزارش مطلع الفجر ،گُلوَنی، سربندی باستانی است که زنان  کردنشین زاگرس به‌شکل خاصی به‌سر می‌کنند و بخشی از پوشش زیبای زنان و مردان  است. نسل جدید، از نوع کوچک آن به‌عنوان روسری استفاده می‌کند. این روسری با طرح زیبای سنتی بین دیگر دختران ایرانی هم طرفدار زیادی دارد و یکی از سوغات‌های لرستان است.

‎ در اشاره به جایگاە، ریشە شناسی و تجزیە و تحلیل معنایی گلونی. باید گفت که گلونی کردی میراثی فرهنگی و هویتی است، با نقش و نگارەهایی از دل طبیعت بکر زاگرس؛ جایی کە مردمانش تمام داشتەهایشان را در سفرە برادری و برابری در طبق اخلاص نهادە و هرکدام بە نحوی این کهن زیست بوم ماد را آراستەاند .
‎در دیاری کە کاسه هوسا (بدە بستان با همسایە) رسم دیرینە مردمانش است، تک روی معنی و مفهومی بغیر از انزوا و شکست ندارد .

‎گلونی حاصل تاریخ، فرهنگ و هویت جمعی مردمان کرد؛ مخصوصا ساکنان زاگرس میانی اعم از لکها، گورانها، کلهرها، زنگنەها، فیلی ها (کردهای ایلامی)، لرهای کوچک و هورامی ها میباشد؛ هرچند بصورت پراکندە و کم رنگتر دربین اردلانها، جاف ها و… هم استفادە میشود.